Oikeustulkkaus

Oikeustulkkaus: oikeus saada käännös- ja tulkkausapua ulkomailla

oikeustulkkaus on tulkkausta oikeussalissa
Oikeustulkkauksessa on kyse kielellisistä oikeuksista

 

Jokainen voi joutua tekemisiin viranomaisten kanssa ollessaan maassa, jonka virallista kieltä ei hallitse kovin hyvin. Voit joutua vaikkapa lomamatkalla tekemään ilmoituksen taskuvarkaudesta tai kertomaan näkemästäsi tai kokemastasi liikenneonnettomuudesta. Moni kysyy tällöin syystäkin, onko minun selvittävä puutteellisella kielitaidolla, vai voinko pyytää jonkun tulkkaamaan minulle?

Edellä mainituissa tapauksissa on kyse oikeustulkkauksesta. Menettelyt, joissa yksittäinen kansalainen voi olla osallisena, voidaan pääsääntöisesti jakaa kolmeen eri ryhmään. Silloin, kun on kyse jostain lainvastaisesta teosta, on kyse rikosasiasta. Rikosasian käsittely alkaa siitä, kun joku tekee poliisille ilmoituksen asiasta. Poliisi kirjaa asian ja kuulustelee ihmisiä, minkä jälkeen yleinen syyttäjä päättää, nostetaanko asiasta syyte. Jos sinua koskevassa asiassa nostetaan syyte, sinut kutsutaan oikeudenkäyntiin, jossa sinua kuullaan syytettynä tai todistajana. Tällaisissa tapauksissa sinulla on aina oikeus valtion järjestämään maksuttomaan käännös- tai tulkkausapuun. Se tarkoittaa sitä, että kun ilmoitat kielellisen avun tarpeesta, asiasta vastaava viranomainen (poliisi tai tuomioistuin) järjestää paikalle tulkin, jonka palkkio maksetaan valtion varoista. Lue täältä lisää, miksi poliisiasioissa kannattaa käyttää tulkkausta.

Tuomioistuimessa käsiteltävät asiat eivät aina ole varsinaisia rikoksia. Silloin, kun yksityishenkilö pyytää tuomioistuimelta antamaan ratkaisun johonkin asiaan, puhutaan riita-asiasta. Riita-asiassakin on todistajia sekä henkilöitä, joiden väitetään syyllistyneen johonkin rikkomukseen; näitä kutsutaan vastaajiksi. Henkilöä, joka on pannut riita-asian vireille, kutsutaan kantajaksi. Riita-asiassakin kaikilla osapuolilla on oikeus saada käännös- ja tulkkausapua, mutta se ei välttämättä ole maksutonta. Riita-asiassa tuomioistuinmenettelyn kulut, joihin tulkin palkkiokin sisältyy, tulevat nimittäin hävinneen osapuolen maksettavaksi. Monesti on myös, että kummankaan osapuolen kaikkia vaatimuksia ei hyväksytä, ja silloin tuomioistuin voi velvoittaa kummankin maksamaan omat kulunsa.

Kolmas oikeusmenettely, johon yksittäinen ihminen voi joutua, on hallinto-oikeusmenettely. Hallinto-oikeusmenettelyssä on kyse sellaisesta kiistasta hallintoviranomaisen kanssa, jonka jompikumpi osapuoli on halunnut viedä oikeuslaitoksen ratkaistavaksi. Myös hallinto-oikeudellisissa asioissa on oikeus kielelliseen apuun, ja riita-asian tapaan siinäkin maksuvelvollisuus on pääsääntöisesti hävinneellä osapuolella.

 

Käännös- ja tulkkausavun järjestäminen

Jos haluat saada oikeusasiassa kielen ammattilaisen tukea, ilmoita siitä heti prosessin alussa, esim. haasteen saatuasi tai tehdessäsi ilmoitusta poliisille. Kyseinen viranomainen huolehtii, että apuun kutsutaan äidinkieltäsi puhuva virallinen tulkki. Tämä oikeus on sinulla viranomaisesta riippumatta, eli asiaa käsittelevä viranomainen ei saa omavaltaisesti päättää, että kielitaitosi riittää ilman tulkkiakin, eikä myöskään ehdottaa asian hoitamista englanniksi (jos koet osaavasi englantia tai jotain muuta kieltä äidinkielen tasoisesti, voit tietysti kommunikoida myös sillä).

Huomaa, että oikeustulkin järjestäminen on viranomaisen asia. Sinulla ei ole sen enempää velvollisuutta kuin oikeuttakaan huolehtia siitä itse, et siis voi tuoda paikalle valitsemaasi henkilöä tulkkaamaan sinulle. Tähän on useampikin syy: ensinnäkin oikeuskieli sisältää vaativia erikoistermejä, joiden kääntämiseen tarvitaan erityistä osaamista. Sitä varten on valtion ylläpitämiä oikeustulkkirekisterejä, joihin pääsevät vain oikeustulkin erikoiskokeen läpäisseet. Toiseksi viranomaisten on voitava luottaa tulkin puolueettomuuteen eli siihen, että tulkki sanoo vain sen, mitä sinä sanot, ei sitä, mikä olisi sinun kannaltasi edullisinta.

 

Kielellinen apu: käännökset ja tulkkaus

Oikeus kielelliseen apuun kattaa paikan päällä tapahtuvan suullisen kääntämisen eli tulkkauksen ja kirjallisen kääntämisen. Käytännössä tulkkausapu tarkoittaa, että henkilöllä on oikeus saada tulkattua oikeussalissa hänelle esitetyt kysymykset sekä asian esittely ja ratkaisu. Käännösoikeus on rajattu tiettyihin asiakirjoihin, eli ihan jokaista paperia ei voi vaatia käännettäväksi. Ks. artikkelimme oikeustekstien kääntämisestä yleisesti.

 

Kannattaako minun pyytää oikeustulkkausta?

Lyhyesti sanottuna: oikeudessa on kyse yleensä niin tärkeistä asioista, että tulkkaus- ja käännösapua kannattaa pyytää aina, kun et ole täysin varma, että ymmärrät kaiken oikein.

Monet epäröivät avun pyytämistä, koska pelkäävät puutteellisen kielitaidon myöntämisen vaikuttavan kielteisesti asian käsittelyyn. Varsinkin jos on asunut vieraassa maassa jo vähän pidemmän aikaa, voi hävettää, ettei ”vieläkään” ole oppinut kieltä täydellisesti. Kokenut oikeustulkki voi kuitenkin vakuuttaa, että tuomioistuimelle on kaikista tärkeintä, että kommunikaatio toimii ja että ei jää epäselvyyttä siitä, oletko varmasti ymmärtänyt oikein. Tulkin käyttäminen ei siten suinkaan vaikeuta asioita, vaan päinvastoin sujuvoittaa asian käsittelyä.

Monet voivat pelätä myös käännös- ja tulkkausavusta aiheutuvia kuluja. On totta, että kielellisen avun maksuttomuus on taattua vain rikosasioissa ja että riita-asioissa ja vastaavissa (esim. huoltajuuskiistoissa) sinut voidaan velvoittaa maksamaan tulkkauskulut, jos häviät jutun. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tulkin avulla pystyt helpommin ajamaan asiaasi. Tulkin käyttö voi siis edistää mahdollisuuksiasi voittaa juttu. Jos taas häviät jutun, sinulle tulee joka tapauksessa lasku oikeudenkäynnin kuluista, ja tulkin palkkio on vain pieni osa niitä.

Huomaa myös: jos koet tarvitsevasi kielellistä apua, mutta et pysty maksamaan mahdollisesti siitä kertyviä kustannuksia, voit anoa oikeusapua, joka kattaa myös tulkkauskulut. Oikeusapua pyydetään vähävaraisuuden perusteella. Vähävaraisuudelle ei ole euromääräistä rajaa, vaan se määritellään ansioksi, joka ei riitä maksujen kattamiseen vaarantamatta henkilön elantoa.

 

Yhteenvetona:

  • Tulkkaus on aina ilmaista rikosasian asianomistajalle (eli uhrille), todistajalle ja syytetylle.
  • Riita- ja hallintoasioissa tulkkauskulut voidaan määrätä kantajan (eli asian alullepanijan) tai vastaajan maksettaviksi. Todistajan kielellinen apu on todistajalle aina ilmaista.
  • Käännös- ja tulkkausapua pyydetään ilmoittamalla tarpeesta kyseiselle viranomaiselle. Samassa yhteydessä voi anoa myös oikeusapua.
Copyright © 2024 ScanLang GmbH